Met ERP-systemen op weg naar moderne bureaucratieën?

Bestelgegevens:

Auteur: dr. Mark J.G. Govers, © 2003

ISBN: 90-373-0611-X, aantal pagina's: 195 ; voor samenvatting in pdf formaat

Uitgiftedatum: juni 2003 (promotie-datum 3 juni 2003)

Prijs: euro 27,50 (incl. verzendkosten)

Bestellen via e-mail: govers_m@cuci.nl (govers_m@cuci.nl)

Inhoudsopgave

1 Inleiding

Inleidend hoofdstuk over het onderwerp van de studie. De studie richt zich aan de hand van de volgende vraagstelling vooral op middelgrote en grote organisaties: "kunnen flexibilisering en ERP-informatisering elkaar versterken?".

2 Verkenning

Vooraleer de probleemstelling te kunnen onderzoeken, worden de contouren van de studie verkend. Allereerst wordt ingegaan op een systeemkundige benadering. Belangrijke thema's zijn beheersbaarheid en organisatorische flexibiliteit enerzijds en dynamiek en complexiteit anderzijds. Dit wordt nader uitgewerkt met een organisatiekundige en informatiekundige kijk op organiseren en informatiseren. Bij de organisatiekundige benadering wordt de spanning tussen het bureaucratische en flexibele (niet-bureaucratische) denken belicht, bij de informatiekundige benadering de spanning tussen centrale en de-centrale informatisering en tussen directieve en ondersteunende informatisering.

3 Verantwoording

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek wetenschappelijk verantwoord. (Is met name interessant voor wetenschappers, voor anderen feitelijk overbodig.)

4 Gevalstudie

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een vijfjarig onderzoek bij een middelgrote organisatie. Uit de evaluatie kwam enerzijds naar voren, dat de ERP-informatisering obstakels opwierp die de flexibilisering (ont-bureaucratisering) ondermijnde. De ‘organisatie' paste onvoldoende in ERP. Dit leidde binnen de onderneming tot spanningen, hetgeen zich uiteindelijk settelde in een compromis tussen ‘standaard implementeren vs. maatwerk doorvoeren'. Om het ERP-systeem uiteindelijk geďmplementeerd en operationeel te krijgen, werd (moest) de ingezette flexibiliseringsstrategie bevroren (worden). En anderzijds bleek, dat de ERP-informatisering middelen aan de onderneming bood die bureaucratisering versterken. Vooral de bureaucratische kenmerken centralisatie, formalisatie en standaardisatie zijn na de ERP-implementatie op een subtiele wijze toegenomen.

5 Analyse

Om tot een afdoende verklaring voor het geconstateerde praktijkprobleem te komen, is in zijn algemeenheid van de hypothese uitgegaan dat er een relatie tussen ERP-informatisering en bureaucratisering bestaat. Via een literatuurstudie en een logische afleiding van de karakteristiek van ERP is deze hypothese onderzocht. Beide onderzoeksresultaten maken ‘theoretisch' aannemelijk dat er een positief verband bestaat tussen ERP-informatisering en bureaucratisering.

6 Reflectie: hoe werkt de ERP-praktijk?

Om deze 'theoretische' aannemelijkheid ook praktisch (empirisch) te toetsen, is de huidige ERP-praktijk onderzocht op de dominante aanwezigheid van bureaucratische mechanismen. Drie aspecten uit de ERP-praktijk zijn bekeken, te weten: ERP-consultants, ERP-projectmanagement en ERP-ontwikkelingen. Naar voren komt dat de onderzochte gebieden inderdaad gedomineerd worden door bureaucratische mechanismen en dito denken.

7 Afsluiting: conclusie en discussie

De studie wordt afgesloten met conclusie en discussie. Belangrijk blijkt dat met name de huidige ERP-benadering het omgaan met veranderingen (dynamiek) bemoeilijkt. Bijvoorbeeld: een eenmaal ingesteld ERP-systeem kan niet zo maar veranderd worden. Hierdoor worden obstakels opgeworpen, waardoor organisaties belemmerd worden in hun flexibiliteit. Voor organisaties die flexibel moeten zijn, roept dit spanningen op. ERP is voor dergelijke organisaties - althans voor wat betreft de huidige ERP-benadering! - minder geschikt; voor organisaties die minder behoefte hebben aan flexibiliteit is het uitstekend! De vraag is vervolgens: "wat is dan (wel) interessant voor flexibele organisaties?". Om deze vraag te beantwoorden, zijn twee alternatieve oplossingsscenario's beschreven.

Links