STICHTING ZELFHULPGROEPEN VOOR MENSEN MET FOBIEEN

WELKOM OP DE HOMEPAGE VAN DE

STICHTING ZELFHULPGROEPEN VOOR MENSEN

MET FOBIEEN IN LIMBURG

 

 

- Wat is een fobie?

- Wat zijn de kenmerken van een fobie?

- Welke soorten fobieŽn zijn er?

- Waarom werd de Stichting opgericht?

- Wat is het sterke punt van onze zelfhulpgroepen?

- Hoe gaan wij te werk?

- Hoe zijn de resultaten?

- Wat verwachten wij van de deelnemers?

- Hoeveel bedragen de kosten?

- Wat doet de Stichting nog meer?

- In welke plaatsen in Limburg bestaan er zelfhulpgroepen?

- Waar kan ik meer informatie over de Stichting en/of de zelfhulpgroepen krijgen?

- Hoe kan ik mij aanmelden?

 

Heeft u zelf een fobie, of denkt u een fobie te hebben, kent u iemand met een fobie of

bent u gewoon geÔnteresseerd in dit onderwerp, lees dan verder op de volgende bladzij-

den.

 

- Wat is een fobie?

Een op de veertien Nederlanders heeft wel eens last van angst die zich richt tegen dingen of situaties die normaal gesproken geen angst of spanning hoeven op te roepen. Meestal verdwijnen deze klachten ook weer spontaan en is er dus geen spraken van een fobie.Wanneer de klachten echter aanhouden en ze iemands leven op een dusdanige manier beÔnvloeden dat er van normaal functioneren geen spraken meer is, dan spreekt men van een fobie.

- Wat zijn de kenmerken van een fobie?

Vermijdingsgedrag;

Dwangmatig handelen;

Angst voor dingen of situaties;

Hartkloppingen;

Duizeligheid;

Hyperventilatie;

Zweten;

Trillen en ga zo maar door.

- Welke soorten fobieŽn zijn er?

Grofweg zijn er vijf soorten fobieŽn te onderscheiden, te weten:

De enkelvoudige fobie, bijv. angst voor spinnen, honden etc.

De agorafobie ofwel straat- of pleinvrees, de angst om de straat op te moeten, naar winkels te moeten etc.

De sociale fobie, de angst om met andere in contact te komen, angst om te blozen of te gaan trillen in gezelschap.

De hypochondrie ofwel ziektevrees, de angst een ernstige ziekte te heb- ben.

De dwang te onderscheiden in dwanggedachten (bijv als ik dit niet doe dan gebeurt dat, of sterk sexueel getinte gedachten) en dwanghandelingen (poetsdwang, wasdwang, controledwang etc.)

- Waarom werd de Stichting opgericht?

De Stichting Zelfhulpgroepen voor mensen met FobieŽn werd in 1987 door Annie Jacobs, zelf ex-fobicus, opgericht met als doel genezingsgerichte hulp te bieden aan mensen met fobieŽn door middel van de zelfhulpgroe- pen en om de taboesfeer die nog altijd rondom fobieŽn heerst te doorbre- ken. Zij zelf dacht altijd de enige te zijn met een fobie. Tijdens haar genezingsproces heeft ze aan de behandelende artsen herhaalde malen gevraagd om haar in contact te brengen met andere mensen met fobieŽn, hetgeen echter niet gebeurde.

- Wat is het sterke punt van onze zelfhulpgroepen?

Het lotgenotencontact is het sterke punt van onze zelfhulpgroepen geworden. In een zelfhulpgroep, welke gemiddeld uit 6 ŗ 8 personen bestaat, worden mensen met verschillende soorten fobieŽn samengebracht om gezamenlijk aan hun genezingsproces te werken. Het samenbrengen van mensen met verschillende soorten fobieŽn is mogelijk, omdat het gemeenschappelijk kenmerk van alle fobieŽn, angst is.

- Hoe gaan wij te werk?

Onze zelfhulpgroepen welke zoals reeds gemeld gemiddeld uit 6 ŗ 8 groepsleden bestaan, komen eenmaal per veertien dagen samen en staan onder leiding van 1 ŗ 2 ex-fobici, ervaringsdeskundige bij uitstek. Wij werken volgens de principes uit de gedragstherapie. Dit wil zeggen dat wij stap voor stap, aan de hand van opdrachten die in onderling overleg tussen groepslid en begeleiders worden overeengekomen, aan het genezingspro- ces gaan werken. Naast het uitvoeren van de overeengekomen opdrachten ligt met name de nadruk op het aanleren van een juiste ademhaling (d.m.v. ademhalingsoefeningen) het aanleren van het rationele denken (d.m.v. de zgn. Rationele Emotieve Therapie R.E.T.) en ontspanningsoefeningen. De motiverende werking die van de andere groepsleden uitgaat mag zeker niet vergeten worden.

- Hoe zijn de resultaten?

Uit een onderzoek dat gedaan werd vanuit de Rijksuniversiteit Limburg naar de effecten van onze zelfhulpgroepen is gebleken dat deelname leidt tot sterke vermindering van, of het helemaal verdwijnen van de angstklach- ten. Bij 93% van de deelnemers treedt binnen 15 groepsbijeenkomsten een sterke vermindering van de angstklachten op. De helft van alle deelnemers zijn na beŽindiging van hun deelname aan de zelfhulpgroepen zelfs helemaal klachtenvrij. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten die in de professionele hulpverlening worden behaald.

- Wat verwachten wij van de deelnemers?

Naast het feit dat de groepsleden zich te houden hebben aan een aantal huishoudelijke regels, zoals het tijdig voldoen van de contributie, het niet verstoren van de bijeenkomsten etc. verwachten wij van onze groepsleden dat zij gemotiveerd zijn. Wij stellen danook geen limiet aan het aantal bijeenkomsten waaraan een groepslid deelneemt, zolang iemand maar gemotiveerd is en vooruitgang blijft boeken.

- Hoeveel bedragen de kosten?

In principe dient de Stichting alle kosten welke met haar activiteiten samenhangen zelf te dragen. Vandaar dat wij er niet onderuit kunnen van onze groepsleden contributie te vragen. Aangezien wij er de laatste jaren in geslaagd zijn mede door de bereikte resultaten voor subsidie van de CZ-groep in aanmerking te komen, zijn wij erin geslaagd de contributie zo laag mogelijk te houden. Bij eerste deelname dient men eenmalig inschrijfgeld te betalen van f 17,50, daarnaast betaalt men maandelijks een contributie van f17,50.

- Wat doet de Stichting nog meer?

Naast onze zelfhulpgroepen organiseert de Stichting regelmatig informatie-bijeenkomsten door de gehele provincie. Ook hebben wij in 1997 een aanvang gemaakt met het houden van zogenaamde partner-avonden (avonden voor partners en/of familieleden van fobici).In 1998 willen wij daarnaast nog zogenaamde thema-avonden gaan organiseren rondom bepaalde soorten fobieŽn, bestemd voor fobicus en partner.

- In welke plaatsen in Limburg bestaan er zelfhulpgroepen?

Momenteel heeft de Stichting zelfhulpgroepen in Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Sittard, Roermond, Venlo en Venray.

- Waar kan ik meer informatie over de Stichting en/of de zelfhulpgroepen krijgen?

Wilt u meer informatie over de Stichting, danwel over de zelfhulpgroepen neem dan contact op met een van onze regio-contactpersonen. Dit kan:

- Voor de regio Zuid (Sittard,Heerlen,Kerkrade en Maastricht) tel. 046-4743969;

- Voor de regio Noord (Roermond, Venlo en Venray) tel. 0475-491055;

of met ons secretariaat via ons internetadres.

E-mail adres: tonsmits@cuci.nl

- Hoe kan ik mij aanmelden?

Bijgaand treft u een inschrijfformulier aan. Door dit volledig in te vullen en te sturen of te E-mailen naar ons secretariaat kunt u zich inschrijven als groepslid voor een van onze zelfhulpgroepen. Zodra dit formulier in ons bezit is zal er zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. Let op: vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden.

 


STICHTING ZELFHULPGROEPEN VOOR MENSEN MET FOBIEEN

Geregistreerd bij KvK Heerlen nr.41072426

Secretariaat: Oude Meer 1

6093 CS Heijthuizen

Tel. 047 5491055

E-mail adres: tonsmits@cuci.nl

 

 

Door middel van onderstaande vragen wil de "Stichting Zelfhulpgroepen voor mensen met fobieŽn" nagaan, of er onder u belangstellenden zijn die bij elkaar wensen te komen in een zelfhulpgroep.

U kunt dit formulier invullen en het dan opsturen aan bovenstaand adres, of E-mailen. ( E-mial adres tonsmits@cuci.nl )

Ik heb belangstelling voor (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):

0 Lotgenoten-ontmoetingsbijeenkomsten

(zelfhulpgroepen)

0 Ik ben bereid om mee te helpen als vrijwillig(st)er in de zelfhulpgroepen in de omgeving van

...................................................................................

0 Eventuele andere opmerkingen: ..................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Naam : ........................................................................

Adres : ........................................................................

Postcode : ............Woonplaats:....................................

Tel. Nr. : .....................................................................

(Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld!)